Links & Articles Contact Us Picture gallery What we do Who are we Rational
 


הרציונל של בקו המגע - אדם וחיה

,בתמימותם ובתבונתם,בקשר שלהם עם האדמה ומקצביה"
"מראים לנו בעלי החיים את הדרך אל הבית שהם מעולם לא עזבו
(סוזן צ'רנק מקלרוי)

.הקיום תלוי בכבוד החיים יותר מאשר בחוקים ובנביאים
.כבוד החיים טומן בחובו את כל האתיקה של האהבה במובנה העמוק והנעלה ביותר
.זהו המקור להתחדשות מתמדת של היחיד והאנושות כולה
(אלברט שוויצר)

"משפטי מפתח" כנ"ל עומדים מאחורי הרציונל של "בקו המגע-אדם וחיה"
שילוב מתוכנן של בעלי החיים בחינוך בסיוע ובטיפול המבוסס על בעלי חיים יחודיים
.אשר "הוחתמו" או הורגלו למגע יד אדם,כולם תחת קורת גג אחת ובפיקוח וטרינרי הדוק
מתן סיוע הנעזר בבעלי חיים במקומות בהן אין פינת חי קבועה *
חשיפה של מקבלי - הסיוע למגוון גדול של בעלי חיים המאפשרת בחירה של בעל החיים *
על ידי המטופל ולא על ידי המטפל דבר שלעיתים מביא לתהליך שיקומי מהיר ושלם יותר
.מהמצב בו מתאים מגיש - הסיוע את בעל החיים למטופל ע"פ שיקול מקצועי או ע"פ המצאי


:במהלך המפגשים החינוכיים טיפוליים קיימים שלושה שלבים עיקריים *

.א. קבלה - חשיפה אל מגוון החיות והכרתן - יצירת נוחות בסביבת החיות ובחדר הטיפול
ב. בחירה - מיקוד ועידוד של חקר וקירבה אל חיה מסויימת - זאת שנבחרה על ידי מקבל הסיוע
.והעמקת הקשר עם החיה
.ג. תהליך - חוויה נפשית, פיזית אחרת... בה החיה מהווה "תריגר", אך אינה עומדת במרכזה

:מתן סיוע הוראה וחינוך לקבוצה של אנשים /כיתה *

.א. יכולת הפעלה אינדיבידואלית אדם-חיה בתוך קבוצה
.ב. עבודה על מטרות קבוצתיות כמו תקשורת, כאשר החיה מגשרת או מקשרת
.ג. עידוד עבודת צוות,כאשר החיה היא "התריגר" - לכך


.החיות מוחזרות בתום הסיוע למרכז הגידול ואינן מהוות נטל על המוסד או מבקש השירות *

בניגוד לקשר האנושי ,הקשר עם חיות המחמד הוא בלתי מילולי ישיר ולא דרשני ולכן
יכול לתרום לשיקומם הריגשי והפיזי,לרגיעה כללית,לפיזור תחושת דיכאון ולקשר
.סוציאלי טוב יותר באוכלוסיות להן מאפינים מיוחדים

במפגש אדם וחיה - במגע בינהם, אין החלה של "המוסכמות" ו"הקודים" החברתיים
הנהוגים בתרבות האדם... "יש כאן חציה של קווים" ולכן במפגש אדם וחיה יוצרת החיה
...גירויים שונים לגמרי מאלה הנוצרים במפגש אדם-אדם. ובהתאמה התגובות
כל אלה וכל אחד לחוד עשויים להביא אותנו להבנות ולנקיטת דרכי פעולה
.מיוחדים ושונים מאלה המקובלים בטיפולים אחרים

 

 

 
Links & Articles
Contact Us
Picture gallery
What we do
Who are we
Rational